Kostely, sakrální památky

Pozvánka na výlet Švestkovou dráhou

Zajímavosti v okolí Švestkové dráhy

Hrad Hazmburk
Nepřehlédnutelná dominanta Dolního Poohří, hrad vznikl kolem poloviny 13. století a od roku 1335 byl v držení rodu Zajíců, kteří dali hradu jeho současné jméno. Od konce 15. století hrad pustl.
Více informací, včetně otevírací doby a vstupného, naleznete zde. Na Hazmburk se lze vypravit po červené turistické trase z Třebenic.

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel v obci Bílence byl postaven ve 2. polovině 15. století. Roku 1734 prošel důkladnou barokní přestavbou, která se blížila novostavbě. Další úpravy byly provedeny ve 2. polovině 19. století. Po roce 1945 kostel spolu s obcí po vyhnání původních obyvatel silně zpustl. V 90. letech 20. století byl opraven. Kostel je přístupný při mších, které se konají třikrát ročně: na Boží hody vánoční a velikonoční a v neděli kolem svátku patrona (24. 8.).

Kostel sv. Mikuláše ze 14. století

Kostel sv. Mikuláše ze 14. století

Nejstarší písemné zmínky o kostele v Droužkovicích pocházejí ze 14. století, minimálně spodní část zvonice je stejně stará. Jedná se o jeden z nejvýraznějších areálů opevněného kostela v severních Čechách, který představoval ochranu obyvatel Droužkovic. Jedná se o jeden z nejvýraznějších areálů opevněného kostela v severních Čechách, který představoval ochranu obyvatel Droužkovic. Kostel i zvonice byly poškozeny za třicetileté války. Obě stavby prošly barokními úpravami, které jim zejména v případě kostela daly velmi prostou vnější podobu.

Kostel Sv. Ignáce

Kostel Sv. Ignáce

Kostel svatého Ignáce byl postaven v letech 1663 - 1668, v raně barokním stylu a stojí v dolní části náměstí. Stavba byla vysvěcena roku 1668 na svátek zakladatele řádu jezuitů (kterým stavba sloužila), sv. Ignáce. Jezuitský areál v kostele fungoval do roku 1773, pak byl samotným papežem řád Societas Jesu zrušen. V následujících 15 letech byl kostel uzavřen a do konce druhé světové války byl součástí vojenských kasáren. Po válce jej opustilo i vojsko a kostel tak chátral a stával se terčem vandalů. Teprve v 60. letech 20.

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny je nejcennější historickou památkou ve městě a jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě. Byl postaven na místě staršího panského kostela u komendy řádů německých rytířů po roce 1252. Do dnešního dne se zachovala starší příčná loď a presbyterium z konce 13. století. Stavba dokládá příchod gotiky na naše území. Konzoly jsou románské a zaklenutí je dotaženo do gotické linie. Od konce 18. století sloužil kostel jako skladiště a kočárovna. Jako skladiště sloužila stavba až do roku 1990.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Pozdně gotický kostel stojí mezi Husovým náměstím a náměstím 1. máje v centru Chomutova. Jeho jádro je gotické ze 13.-14. století, později byl v letech 1518-1542 přestavěn goticko-renesančně. Kostel je trochu ve stínu slavnější Chomutovské městské věže, která byla ovšem postavena až současně s renesančními úpravami kostela. Objekt opět slouží bohoslužbám.

Děkanský kostel Sv. Jiljí

Děkanský kostel Sv. Jiljí

Kostel Sv. Jiljí je jediným kostelem, který se v Jirkově dochoval do dnešních dní. Na jeho místě původně stával raně gotický obranný kostelík z doby kolem roku 1300. Dnešní kostel pochází z roku 1568, později k němu byla přistavěna Červenohrádecká kaple na jižní straně a kaple sv. Jana Nepomuckého se samostatným vchodem z náměstí, dnes zazděným. Kostel je jednolodní, zakončený nevýrazným presbytářem, má mohutnou předsíň a třípatrovou věž s ochozem a bání s lucernou. Vnitřek lodi byl v 18. století zbarokizován. Vnějšek je prostý, okna v lodi jsou hrotitá bez kružeb.

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje ve Spořicích představuje příklad kostela venkovského obranného typu. Kostel stojí na ostrůvku uprostřed rybníka, který plnil funkci vodního příkopu. Technickou zajímavostí je údajné využití kazových mlýnských kamenů (žernovů), které se vyráběly v nedalekých Černovicích. Založení v neúnosné sprašové zemině vedlo k výraznému vychýlení věže kostela směrem k jihu.

Stránky