Přehrady

Jedinečnosti Ústeckého kraje - KRUŠNOHOŘÍ

V krajské metropoli Ústí nad Labem jistě návštěvníky zaujme kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města. Má nejšikmější věž v ČR. Při svých 65 m se od svislé osy odchyluje o 201 cm. Jde nejspíše o nejšikmější věž ve střední Evropě a čtvrtou na světě. Vychýlení je následkem spojeneckého bombardování v dubnu 1945. Dalším lákadlem krajského města je nesporně nejdelší lanová dráha bez podpěr v České republice. Ústecká lanovka na Větruši (hotel a restauracenad městem) spojuje stejnojmennou rozhlednu s obchodním centrem Forum.

Kamenička

Kamenička

Již v roce 1899 se začalo se stavbou přehrady v údolí na Kamenickém potoce. Na výstavbě hráze a nádrže pracovalo až 1000 dělníků většinou chorvatské nebo italské národnosti. Její stavba skončila v roce 1904 a tento rok byla i slavnostně uvedena do provozu. Hlavní účel bylo zajištění pitné vody pro rozrůstající se region, a tuto funkci zadržování plní dodnes, proto je zde přísný zákaz koupání z důvodu.

Jirkov

Jirkov

Údolní vodní nádrž Jirkov s kamenitou hrází se rozprostírá v horském údolí nedaleko Jirkova. Byla vybudovaná v letech 1960-1960 na řece Bilině. Přehrada a její okolí spadají do ochranného pásma, a proto není volně přístupná. Vodní dílo Jirkov má za účel zásobovat pitnou vodou oblast Chomutovska, dále její funkce spočívá v protipovodňové ochraně a zajištění minimálního průtoku pod hrází a v neposlední řadě slouží jako malá vodní s maximálním výkonem soustrojí 142.2 kW. Hráz je sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním. Koruna hráze se nachází 454,80 m nad mořem.

Přísečnice

Přísečnice

Obec Horní Přísečnice byla zmiňovaná již v písemných pramenech v roce 1335. Vodní nádrž Přísečnice byla vybudovaná v letech 1969-1976 a nachází se na stejnojmenném toku v blízkosti obce Kryštofovy Hamry. Toto vodní dílo slouží jako zdroj pitné vody pro Severočeskou hnědouhelnou pánev, přispívá ke zlepšení průtoku v Přísečnici a ochraně před povodněmi. Další důležitou funkcí přehrady je zdroj vody pro pohon elektrárny Hradiště a malé vodní elektrárny Přísečnice s turbínou Pelton o výkonu 18 kW.

Křimov

Křimov

V letech 1953-1959 byla vybudována vodní nádrž Křimov, která se nachází 7,5 km severozápadně od Chomutova na Křimovském potoce v Krušných horách. Účelem této nádrže je zásobovat pitnou vodou oblast Chomutovska a snižovat povodňové průtoky v Křimovském potoce. Stavba hráze prošla několika fázemi a během výstavby byl projekt přepracován na dnešní stavbu o výšce 41,29 metrů a délce 201 metrů. Kolem nádrže vede turistická stezka, ale přístup k vodní hladině je zakázán, jelikož kolem přehrady je ochranné pásmo.

Újezd

Újezd

Přehradní nádrž se nachází v Mostecké pánvi v okrese Chomutov. Tato vodní nádrž bývá často pojmenovávána či označována jako vodní nádrž Kyjice. Nejdůležitější funkcí tohoto vodního díla je zajištění ochrany před povodněmi, zlepšování průtoku řeky Bíliny, zajištění dodávek vody odběratelům a také výroba elektřiny v malé vodní elektrárně s výkonem 85 kW.

Zaječice

Zaječice

Vedle vodní nádrže Újezd se rozprostírá podstatně menší vodní nádrž Zaječice, která leží na Hutním potoce. Tato vodní nádrž byla vybudovaná v letech 1973-1976 jako nádrž pro havarijní zajištění zásob povrchové vody a k ochraně před povodněmi na Hutním potoce. V současné době tato nádrž slouží ke sportovnímu rybolovu. Doplňkovým účelem nádrže Zaječice je biologické dočištění odpadních vod vypouštěných do Hutního a Otvického potoka. Volně přístupná hráz je dlouhá 830 m a vysoká 6,8 m. Vodní nádrž má plochu 19,9 ha s objemem 0,445 mil m3.

Fláje

Fláje

Vodní nádrž Fláje byla vybudována na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti (Mosteckou a Teplickou část). Hráz této přehrady je vysoká 56 metrů a dlouhá 416 metrů. Přehradní hráz je betonová, pilířová, tížního typu, jediná svého druhu v České republice. Po domluvě je možné navštívit vnitřek hráze, který působí jako betonových chrám. Maximální hloubka vodní nádrže je 57 metrů a plochá nádrže zaujímá 149 ha. Voda je vedena štolou tlakového přivaděče nad obec Meziboří k malé elektrárně a úpravně vody.

Jezeří

Údolní nádrž Jezeří nalezneme v přírodní rezervaci Jezerka nedaleko zámku Jezeří. Jezeří je malá přehrada na dně údolí Vesnického potoka. Na tomto potoce ji nechal v letech 1902-1904 postavit kníže Mořic Lobkovic, který byl majitelem zámku Jezeří. Stavba patří ke státem chráněným technickým památkám. Od roku 1904 sloužila přehrada jako zdroj pitné vody pro obce Kundratice, Jezeří, Ervěnice, Holešice a Nové Sedlo, kde byl lobkovický pivovar. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny.

Janov (Křižatky)

Janov (Křižatky)

Vodní nádrž Janov (Křižatky) byla vybudovaná v letech 1911 až 1914 u obce Křižatky v mosteckém okrese. Toto vodní dílo řešilo špatnou situaci z počátku 20. století v zásobování Mostu pitnou vodou. Hráz přehrady je jednou z nejvyšších hrází v České republice a díky této výšce byla přehrada vyhlášena technickou památkou. Její výška dosahuje 43 metrů, dlouhá je 225 m a 4,5 metru široká. Hráz je tížená, zděná z lomového kamene, není volně přístupná.

Stránky