Přírodní zajímavosti

Přírodní park Loučenská hornatina

Loučenská hornatina je jedním z cenných přírodních parků v Krušných horách v okrese Most, který má rozlohu 14 425 ha. Turisticky je park využíván na poměrně vysoké úrovni. Vedou jím 4 naučné stezky, řada cyklotras, nachází se tam 5 sjezdových lyžařských areálů, lyžařské běžecké trati a poměrně hustá síť oficiálně značených turistických tras. Park chrání přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa. Slouží k ochraně zalesněných příkrých svahů Krušných hor, členěných hlubokými údolími s četnými prameništi a toky.

Novodomské rašeliniště

Novodomské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla vyhlášena v roce 1967 na celkové výměře 574,8 hektarů. Rezervace se nachází v okrese Chomutov v nadmořské výšce 810-830 metrů. Předmětem ochrany je rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzemními prameny, které je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi – Načetínským a Jezerním, které jsou propojeny podmáčenou a rašelinnou smrčinou. Na tento biotop je vázána typická flóra a fauna.

Božídarské rašeliniště

Božídarské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště se rozprostírá jihozápadně od horského městečka Boží Dar. Svou rozlohou 930 ha je největším rašeliništěm v Krušných horách. Rašeliništěm vede 3,2 km dlouhá stezka naučná stezka vytvořená z povalových chodníků – ty zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází.

Rašeliniště U jezera

Rašeliniště se nachází jihozápadně od obce Cínovec ve výšce 842-872 m n. m. V současné době je místo obklopené břízou pýřitou a bohatě i borovicí. Součástí rašeliniště je také jezírko, které je místem výskytu specifických druhů rostlin.

Cínovecké rašeliniště

Cínovecké rašeliniště

Cínovecké rašeliniště je přírodní rezervace nacházející se severně od města Košťany v okrese Teplice. Leží v nadmořské výšce 870 m n. m. Za přírodní rezervaci bylo Cínovecké rašeliniště vyhlášeno v roce 2001. Důvodem ochrany je výskyt chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, jako je zmije obecná, prstnatec plamatý, klikva bahenní, ještěrka živorodá nebo rojovník bahenní. Německou částí prochází po dřevěném chodníčku naučná stezka dlouhá 1,2 km, otevřená od dubna do října mezi 9-17 hod. K rašeliništi je možno dostat se autem až do vzdálenosti 250 metrů.

Grünwaldské vřesoviště

Grünwaldské vřesoviště se rozprostírá jižně od obce Moldava v okrese Teplice. V roce 1989 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, jejímž cílem je ochrana rašeliniště vrchovištního typu s porostem více forem borovice blatky. Lokalita je přirozeným tokaništěm a hnízdištěm tetřívka obecného.

Velké tetřeví tokaniště

Velké tetřeví tokaniště

Velké tetřeví tokaniště se nachází v oblasti Flájského potoka západně od obce Moldava. Jeho území je velké cca 24 ha a charakterizují ho otevřené plochy s navazujícími porosty břízy pýřité. K Velkému tetřevímu tokaništi vede cesta z Nového Města v Krušných horách.

Flájská obora

Flájská obora

Obora Fláje se rozkládá na náhorní plošině Krušných hor a částečně zasahuje přechod plošiny do Šumenského údolí. Nejvyšším bodem obory je Loučná s 956 m n. m. V oboře je síť studen, ze kterých se čerpá voda vysoké kvality (parametry kojenecké vody). V současné době je výměra obory 1930 ha s kmenovými stavy 300 ks jelení zvěře. Dále se zde nachází významná tokaniště tetřívka obecného. Z dalších ohrožených druhů zde můžete vidět čápa černého, výra velkého nebo sýce rousného. Několikrát zde byl zpozorován orel královský, mořský a často je možné spatřit orlovce říčního nebo motáka pilicha.

Lesní obora - Mstišov

Obora se leží v obci Mstišov, nedaleko Dubí u Teplic. Výlet sem je vhodný v jakoukoli roční dobu. Potkat zde můžete domácí zvířata a zvířata vyskytující se v našich lesích, například divoká prasata, muflony, jeleny a další. Do obory si s sebou můžete vzít suchý chléb nebo krmení pro zvířata a zvířata sami krmit, když budete potichu, můžete se ke zvířatům dostat tak blízko, jak ve volné přírodě nemůžete. Je zde restaurace a možnost ubytování. Děti potěší projížďky na koních. K oboře je možné se dostat autem, nebo autobusem, který staví přímo u obory. Vstupné do obory je dobrovolné.

Podkrušnohorský zoopark  Chomutov

Podkrušnohorský zoopark  Chomutov

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 1975. Můžete zde vidět mnoho druhů zvířat pocházejících z oblasti palearktu (zahrnující území Euroasie) a z území severní Afriky. Uvidíte zde více než 160 druhů zvířat, mezi které patří 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů. Zoopark také nabízí projížďku areálem Lokálkou Amálkou nebo Safari expresem. Pro děti je v areálu připraveno mnoho houpaček a prolézaček a od roku 2009 také lanové centrum. Samozřejmostí je jízda na ponících a síť kiosků, kde se můžete občerstvit.

Stránky